روش اساسی تشخیص گسل انتقال

- Mar 25, 2021-

一. بازرسی مقدماتی

1. مشاهده و بازرسی: به دنبال نشانه های آسیب، توجه به اجزای کلیدی، مانند نقاط نصب، مفاصل و یا پرانتز؛ بررسی مدار گاز

۲- از مالک یا راننده بپرسید: اطلاعات مربوطه مانند شرایط کار، سابقه شکست و غیره را جمع آوری کنید.

3. ایجاد فایل های مربوطه : از جمله تعمیر و نگهداری و چرخه روغن کاری ، شکست های گذشته ، مسافت پیموده شده و زمان استفاده می شود


二.Second, break down the transmission

1. ذخیره نمونه روغن برای بررسی محتوای impurity در صورت لزوم.

2. در طول فرایند disassembly، بررسی کنید که آیا قطعات به درستی نصب شده است، و اینکه آیا هر گونه قطعات از دست رفته و یا قطعات جعلی وجود دارد.

3. با دقت تمیز و بازرسی هر قسمت.

三. نوع شکست را تعیین کنید.

四 علت شکست را مشخص کنید و آن را از بین ببریم.


یک جفت:نه بعدی:چگونه قطعات خودرو را انتخاب کنیم؟