کامیون CAMC معرفی مدل جدید H7

- Aug 23, 2017-

کامیون کامیون H7 کامیون


کامیون H7 کامیون فقط کامیون کامیون و کامیون را بارگیری می کند، با موتور CM6D18، CM6 D2 8 بار می شود. H7.png

یک جفت:فیلتر فیلتر هوا بعدی:دفتر زانبان