خصوصیات شیر ورودی

- Aug 03, 2017-

سوپاپ ورودی با سوپاپ ضدچرخش سوپاپ می تواند به سرعت پس از توقف اضطراری به منظور جلوگیری از روغن موتور اصلی و اسپری گاز خاموش شود؛

2، طراحی حرفه ای سیلندر کنترل می تواند مطابق با الزامات فشار باز شدن دریچه پروانه تنظیم شود.

دریچه ورودی با سیلندر کنترل ثبت اختراع مستقل ساده و با دوام، برای جلوگیری از آسیب دیافراگم دیافراگم به دیافراگم.


یک جفت:دفتر زانبان بعدی:مفاهیم فرهنگ کیفیت ذرات کامیون های چین