تابع بوش سیلندر

- Sep 08, 2017-

بوش سیلندردر بدنه سوراخ بلوک سیلندر، سر سیلندر توسط فشار ثابت قرار می گیرد. پیستون در قطر آن، با آب خنک کننده در خارج از آن متقابلا.

1. و سر سیلندر پیستون با هم فضای کار سیلندر را تشکیل می دهند.

2-استوانه پیستون موتور دیزلی بوش سیلندر به مقاومت در برابر طرف پیستون محوری، به عنوان پیستون متقابل منجر شود.

3. مجمع پیستون و حرارت خود آب خنک کننده دمای کاری مناسب است که عبور.

4. دو زمانه موتور دیزلی بوش سیلندر با پورت گاز توسط پیستون باز و بسته شدن به توزیع گاز.

یک جفت:اصل انتخاب فیلتر هوا بعدی:شرايط عملكرد بوش سیلندر